Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Actieve rol van Douane bij het bestrijden van namaak

09-09-2016

Uw merk- of modelregistratie of octrooi is de basis om op te kunnen treden tegen het navolgen van uw producten of merken. De schade die ondernemers leiden door inbreuk op hun rechten loopt in de miljarden. Het is van groot belang om tijdig actie te nemen tegen inbreuk. De Douane speelt een belangrijke en actieve rol bij namaakbestrijding.

Namaakbestrijding
Voor de effectieve opsporing van inbreukmakende goederen is de Douane een behulpzame partner voor IE-rechthebbenden. Op basis van onder meer specifieke Europese wetgeving (zoals de Anti-Piraterij Verordening, hierna: APV) kan effectief worden opgetreden tegen de import of doorvoer van nagemaakte of valse goederen.

Douane-optreden APV
IE-rechthebbenden kunnen een VERZOEK TOT DOUANE OPTREDEN indienen, waarbij via internationale samenwerking tussen de Douane-organisaties in de EU actief wordt gespeurd naar inbreukmakende artikelen. In Nederland is Team IER van de Belastingdienst/Douane te Groningen het eerste aanspreekpunt betreffende toezicht op en handhaving door de Douane op Intellectuele Eigendomsrechten.

Het ‘verzoek tot Douane optreden’ dient verplicht aan te leveren informatie te bevatten. Maar u bent ook in de gelegenheid om de Douane te voorzien van niet-verplichte informatie (t.b.v. een betere profilering door de Douane). U kunt zoveel als wenselijk (dan wel verplicht) de relevante gegevens en bewijsstukken aanleveren.

U kunt hierbij denken aan: informatie en duidelijke afbeeldingen van de goederen (inclusief de daarop aangebrachte specifieke kenmerken, zoals de merken van de rechthebbende); gegevens van contactpersonen; de gebruikelijke wijze en route van vervoer; de gebruikelijke verpakkingsmaterialen en specifieke onderscheidende kenmerken daarvan maar ook andere relevante informatie zoals -indien beschikbaar- informatie over eerdere inbreukmakers.

Procedure na verzoek
Als de Douane in de aangegeven periode goederen aantreft waarvan zij vermoedt dat die inbreuk maken, dan houdt de Douane de goederen vast en wordt de IE-rechthebbende of zijn vertegenwoordiger op de hoogte gesteld van de stopzetting van de goederen. De IE-rechthebbende heeft vervolgens tien werkdagen de tijd om de Douane schriftelijk te laten weten of zij instemt met vernietiging van de goederen of afziet van verdere maatregelen waarna de goederen hun weg zullen vervolgen. Indien de IE-rechthebbende de goederen laat vernietigen dient zij een procedure te starten tegen de inbreukmaker bij de burgerlijk rechter.

Ambtshalve optreden Douane
De Douane kan ook ambtshalve (dus wanneer geen verzoek tot optreden is ingediend) goederen stoppen waarvan zij vermoedt dat deze inbreukmakend zijn. Wanneer goederen ambtshalve worden tegengehouden probeert de Douane de IE-rechthebbende te achterhalen. De reactieperiode voor de rechthebbende is dan aanzienlijk korter (drie dagen in plaats van tien).

Advies?
Wij helpen u graag bij het opstellen van een ‘verzoek tot Douane optreden’. Zo zal gekeken moeten worden of uw IE-rechten wel op de juiste wijze in de voor u van belang zijnde landen zijn beschermd. Daarnaast is het van belang om de Douane van zoveel mogelijk relevante informatie te voorzien. Niet onbelangrijk is dat er tijdig verlenging van een verzoek tot optreden moet worden ingediend. Misschien is het allerbelangrijkste wel dat wanneer de Douane (vermoedelijk) inbreukmakende producten traceert, er tijdig actie wordt ondernomen: u heeft vaak maar enkele dagen de tijd om een afweging te maken om wel of niet op te treden. Besluit u om op te treden dan zullen allerlei procedurele stappen moeten worden gevolgd.

Heeft u belangstelling voor actieve hulp van de Douane bij de handhaving van uw belangen, neem dan contact op met (uw contactpersoon bij) Novagraaf. Tenslotte wijzen wij u graag op het overzicht van veel gestelde vragen over namaakbestrijding.