Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Cultuurschok

23-08-2016

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft bij het Benelux merkenbureau (BBIE) een registratie aangevraagd voor het beeldmerk NPO Cultura. Het Franse bedrijf Socultur, dat in het bezit is van een Europese registratie voor het woordmerk Cultura en tevens twee beeldmerken met het woord Cultura heeft vastgelegd, wil deze aanvraag van de NPO verhinderen middels oppositie. Het BBIE heeft een beslissing genomen in de oppositieprocedure; wij lichten deze beslissing graag nader toe.

Merkenvergelijking: de theorie
In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het (relevante) publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming, wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van waren en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en/of de registratie van het jongere merk.

Merken in kwestie
De uitvoeringswijze van het aangevraagde merk van de NPO is:

 

De beeldmerken van Socultur zijn:

   en  

Socultur heeft oppositie ingesteld tegen alle waren en diensten waarvoor het NPO Cultura-merk werd aangevraagd (te weten 9, 16, 18, 25, 38 en 41), gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor zij zelf haar merk heeft geregistreerd.

Argumenten Socultur
Visuele overeenstemming

Socultur is van mening dat het woordelement CULTURA een centrale plaats inneemt in het merk NPO CULTURA. Dit woordelement komt ook identiek voor in haar merken. Het gebruik van de kleur blauw is volgens Socultur eveneens een visueel overeenstemmend punt. Socultur meent dan ook dat de tekens visueel in sterke mate overeenstemmen.

Auditieve overeenstemming
Volgens Socultur zal naar alle waarschijnlijkheid NPO niet door het publiek worden uitgesproken en is Cultura in beide merken identiek. Kortom: de merken zijn ook op auditief vlak sterk overeenstemmend.

Begripsmatige overeenstemming
CULTURA betekent volgens Socultur ‘cultuur’ in het Italiaans, Spaans en Latijn. Aangezien zowel het merk van de NPO als dat van Socultur het woord CULTURA bevat, is er volgens Socultur sprake van een sterke begripsmatige overeenstemming.  

Tenslotte zijn de waren en diensten grotendeels identiek.

Verweer NPO
De NPO licht toe dat het bestreden merk wordt gebruikt voor één van haar themakanalen. Zij merkt verder op dat Socultur geen oppositie heeft ingesteld tegen een ander beeldmerk met het woord ‘cultura’ dat NPO reeds in 2009 heeft geregistreerd als internationaal merk. Ook betoogt de NPO dat de merken van Socultur in Nederland volstrekt onbekend zijn en dat de merken alleen in Frankrijk worden gebruikt voor detailhandelsdiensten. Daarnaast geeft de NPO nog een aantal argumenten omtrent de uitspraak van het merk.

Beoordeling BBIE
Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk, is het ingeroepen recht op CULTURA integraal opgenomen in het merk NPO CULTURA en behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verwarringsgevaar. Op visueel vlak zijn de merken in zekere mate overeenstemmend.

NPO stelt dat het woordelement CULTURA verschillend wordt uitgesproken, omdat de merken op verschillende landen zijn gericht. Het is juist dat het Nederlandstalig publiek het woord ‘cultura’ anders zal uitspreken dan het Franstalig publiek. Dit betekent echter niet dat er geen sprake is van overeenstemming. Immers, het Franstalige publiek dat met de onderhavige merken wordt geconfronteerd zal het element CULTURA in beide merken op dezelfde wijze uitspreken. De merken zijn met het oog hierop dan ook op auditief vlak overeenstemmend.

Hoewel het woord CULTURA in het NPO-merk wordt voorafgegaan door het element NPO, is het BBIE van oordeel dat dit geen invloed heeft op de totaalbetekenis, aangezien CULTURA een zelfstandige plaats inneemt. De merken delen een woord met een identieke betekenis en stemmen daarom op begripsmatig vlak overeen.

Conclusie BBIE
De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en op auditief en begripsmatig vlak zijn zij overeenstemmend. De waren en diensten zijn deels identiek en deels (sterk) soortgelijk. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het BBIE van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar, nu het publiek, wanneer het met beide tekens geconfronteerd wordt, kan denken dat NPO Cultura gerelateerd is aan het merk Cultura. De oppositie wordt toegewezen en de inschrijving van het beeldmerk NPO Cultura geweigerd.

Schikken
De NPO voerde nog aan dat zij bereid is om de zaak onderling te schikken. Een dergelijk argument speelt echter geen rol in een procedure als deze; het is aan partijen om onderling tot een schikking te komen. Het BBIE is hier verder niet bij betrokken. De oppositieprocedure bij het BBIE is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden en daarnaast wordt er alleen geoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister.

Meer weten over (het voeren van) oppositie? Wij voorzien u met genoegen van meer informatie en voeren zo nodig de oppositie voor u, of - in het geval dat er bezwaar wordt gemaakt tegen uw aanvraag - voeren wij graag verweer.

Theo Visser
Consultant en Partner