Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Snoop Dogg’s merk in rook op?

28-06-2016

Rapper Snoop Dogg heeft bij het Amerikaanse merkenbureau een merkaanvraag ingediend voor het woord-/ beeldmerk LEAFS BY SNOOP. Het merk, bestaande uit een goudkleurig plantenblad met daarin de woorden LEAFS BY SNOOP, werd gedeponeerd voor producten en diensten met betrekking tot het gebruik van marihuana. De Toronto Maple Leafs, een professionele ijshockeyclub uit Toronto (Canada) die uitkomt op het hoogste niveau in Amerika, heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de registratie van het merk omdat het te veel met haar merk zou overeenstemmen.

Een onbeschreven blad
Om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient een teken (onder andere) onderscheidend vermogen te hebben. Merken zijn immers tekens die waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. De merkhouder heeft bovendien belang bij bescherming van zijn gedane investeringen en met het merk opgebouwde goodwill.

Bij het verrichten van een merkdepot moet worden aangegeven voor welke waren en diensten bescherming wordt verlangd. Hiervoor is een zogenoemde classificatie van waren en diensten opgesteld, die een administratieve indeling behelst en bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek naar de beschikbaarheid van merken makkelijk maakt.

De houder van een merkregistratie kan bezwaar maken tegen het jonger gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de betrokken merken en de mate van soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de betrokken merken geregistreerd en of gebruikt worden. Bij de vergelijking van de tekens gaat het om de totaalindruk die de merken achterlaten, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken in aanmerking worden genomen.

Hockey of stickie
Gesteld kan worden dat de logos van LEAFS BY SNOOP en de Toronto Maple Leafs overeenstemmen. Beide logos bestaan uit een blad met hierin witte letters.

Aan de andere kant kan betoogd worden dat de overeenkomsten onvoldoende zijn om te concluderen dat er sprake is van overeenstemming in de zin van de wettelijke kaders van merkinbreuk.

  • Gesteld kan worden dat het gebruik van een plantenblad als achtergrond bij beide merken tot op zekere hoogte als weinig onderscheidend aangemerkt kan worden: het marihuanablad van LEAFS BY SNOOP heeft een directe link met de producten die verkocht zullen worden. Het  esdoornblad in het woord- /beeldmerk van TORONTO MAPLE LEAFS verwijst naar de Canadese herkomst van de ijshockeyclub. Het gestileerde esdoornblad is immers een dominant element in de Canadese vlag.
  • Ondanks dat beide woord-/ beeldmerken een blad met witte letters bevatten, ben ik van mening dat de (verdere) visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis gering is. Zo is de typografie van de woordelementen en kleur van de bladeren verschillend, zijn de woordelementen qua lengte en qua betekenis verschillend, staat het woordelement 'Leafs' op een verschillende positie en worden de woordelementen zeer verschillend uitgesproken. Omdat de merken in totaliteit moeten worden beoordeeld is er mijns inziens sprake van een verschillende totaalindruk.
  • Verwarringsgevaar tussen beide merken is naar mijn mening ook niet aannemelijk, omdat de respectieve merken voor verschillende producten en diensten worden gebruikt. Hiertegen zou ingebracht kunnen worden dat het merk Toronto Maple Leafs een bekend merk is in Amerika. Bekende merken genieten op grond van de merkenwet een ruimere beschermingsomvang dan merken die geen grote bekendheid hebben. De houder van een registratie van een bekend merk kan ook optreden tegen het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Dit kan ook als de betrokken producten niet soortgelijk zijn aan elkaar.

Het is afwachten wat het Amerikaanse merkenbureau zal oordelen in deze kwestie. Naar mijn mening, zouden de merken naast elkaar moeten kunnen bestaan gezien de geringe overeenkomsten en de daarom geringe kans dat het publiek in verwarring raakt dan wel denkt dat de betrokken producten en diensten afkomstig zijn van dezelfde/ aan elkaar verbonden ondernemingen. Of de bekendheid van het merk Toronto Maple Leafs in de beoordeling een doorslaggevende rol gaat spelen moet worden afgewacht.

Om te kunnen spreken van een bekend merk in de zin van de merkenwet geldt een stevige bewijslast. Op basis van marktonderzoek zal substantiële spontane bekendheid (vaak meer dan 80%) moeten kunnen worden aangetoond. De praktijk leert dat in het geval van een inbreuksituatie de tijd vaak (te) kort is om alsnog uitvoerig marktonderzoek te verrichten.

Verzamel daarom periodiek informatie over het gebruik van uw merk. Bewaar advertenties (en gegevens over het bereik van de media waarin de advertenties worden geplaatst) alsmede gegevens over marktaandeel, marketinguitgaven, beursdeelname en andere relevante informatie die duidelijkheid geven over de omvang van het gebruik van uw merk.

Ook in het geval uw merk nog op weg is om bekend te worden heeft het zin om bewijs van omvang van gebruik te verzamelen. Want ook  in andere procedures zoals bijvoorbeeld oppositieprocedures is dergelijke informatie van groot belang. Onze consultants geven u graag meer informatie over welke informatie een bijdrage kan leveren aan het beschermen van uw belangen.

Dennis Wilke

Competence Centre