Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Een octrooi genereert geld en stimuleert innovatie

Octrooien worden gedefinieerd als exclusieve en tijdelijke rechten om vindingen te exploiteren. Als u eenmaal de intellectuele eigendomsrechten heeft, kunt u namelijk een unieke positie om uw producten en/of technologieën (exclusief) te verkopen verkrijgen. Vastlegging van deze rechten geeft u bovendien een handvat om op te treden tegen derden die inbreuk maken. Ook bieden deze rechten u interessante mogelijkheden, bijvoorbeeld om uw vinding in licentie te geven. Een octrooi of patent is namelijk een effectief middel om uitvindingen rendabel te maken en een gezonde bedrijfsvoering op te bouwen. Een octrooi kan financiële middelen genereren die kunnen worden aangewend voor innovatie en vernieuwing in de meest brede zin.

Het vastleggen van een octrooi is echter een omvangrijk en complex proces. Een proces dat op meerdere momenten de volledige aandacht verdient, van productie, het gebruik, de distributie, de verkoop, de import tot en met de export van de beschermde vinding. Een octrooi aanvragen kan ook niet zomaar. Bij uw octrooiaanvraag zult u moeten voldoen aan hele specifieke criteria. Deze criteria kunnen ook nog eens per land verschillen, maar impliceren minimaal dat de uitvinding nieuw is, niet voor de hand liggend moet zijn en beschikt over industriële toepassingsmogelijkheden.

Een zorgvuldige voorbereiding

Het aanvragen van een octrooi kost uiteraard geld. U zult vooraf duidelijk moeten weten in welke landen en/of gebieden u uw rechten wilt laten gelden. Enerzijds is dat een kostenoverweging en anderzijds is dat een strategische keuze voor de toekomst (waar wilt u actief zijn? waar zijn uw concurrenten?). U zult uw aanvraag dus zorgvuldig moeten voorbereiden. Om de risico’s op een weigering te minimaliseren, adviseren wij onze opdrachtgevers in sommige gevallen om vooraf een onderzoek te doen / uit te voeren. Een dergelijk onderzoek geeft optimaal inzicht in de mogelijkheden voor octrooiverlening. Op basis hiervan kunt u een meer gefundeerde keuze maken ten aanzien van uw aanvraag en ontvangt u zeer bruikbare aanvullingen om uw octrooiaanvraag te verrijken.

Een duidelijke onderbouwing

Als u eenmaal een goed inzicht heeft, is het belangrijk dat u uw octrooiaanvraag zorgvuldig onderbouwt. Om dit proces te vervolmaken en voor optimale duidelijkheid en transparantie in de aanvraag te zorgen, zal elk verzoek om een octrooiverlening een gedetailleerde beschrijving moeten geven van de uitvinding (in woord en mogelijk ook in beeld aan de hand van illustraties). Het is belangrijk dat de beschrijving voor buitenstaanders, dus kenners die niet actief zijn binnen het desbetreffende bedrijf (person of ordinary skill in the art), voldoende duidelijk is. Als u er onvoldoende in slaagt om deze duidelijkheid te creëren, bestaat de mogelijkheid dat uw aanvraag om octrooiverlening van uw vinding wordt geweigerd.

De aanvraagdatum

Naast een duidelijke beschrijving is ook de aanvraagdatum in meerdere opzichten belangrijk. In bijna alle landen geldt namelijk het principe first-to-file, in plaats van first-to-invent. Maar dit is niet de enige reden om aandacht te hebben voor de aanvraagdatum. Met deze datum wordt feitelijk de zogenaamde stand van de techniek bepaald. Een vinding is pas nieuw als hij niet voorkomt vóór deze aanvraagdatum. Binnen de sector noemt men deze stand van de techniek ook wel prior art. Dat wil zeggen dat het duidelijk moet zijn of er een publicatie heeft plaatsgevonden voor de aanvraagdatum waardoor de eis van nieuwheid een belangrijke vereiste is. Voorwaarde is dus wel dat deze informatie publiekelijk beschikbaar was voor de datum dat de octrooiaanvraag werd ingediend.

Vervolgens dient de aanvraagdatum als vertrekpunt voor de berekening van de duur van een octrooi en, eventueel, voor de berekening van eventuele aanvragen in het buitenland. Indiening van een eerste octrooiaanvrage voor een land leidt automatisch tot het zogenaamde recht van voorrang. Dit wordt ook wel de zogenaamde prioriteitsjaar genoemd. Om een aanvraagdatum te kunnen toekennen aan de octrooiaanvraag, dient de octrooiaanvraag uiteraard conform de juiste specificaties te worden overlegd, onder meer onder vermelding van de aanvrager en de uitvinder. Novagraaf kan u hier uiteraard bij helpen.

Het aanvraagproces

Als u goed bent voorbereid en een duidelijke beschrijving heeft van uw octrooiaanvraag, dan kunt u een aanvraag indienen bij een bevoegde instantie, bijvoorbeeld het Nederlands Octrooicentrum in Rijswijk, het Europees Octrooi Bureau (EOB, onder meer ook in Rijswijk) of de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Als onderdeel van het verleningsproces zal de desbetreffende instantie de aanvraag publiceren en zal men overgaan tot een onderzoek naar de aanvraag. Door de aanvraag (vroegtijdig) te publiceren krijgen derden de mogelijkheid om kennis te maken van uw octrooi-/patentaanvraag.

De duur van een octrooi

De reikwijdte van een octrooi/patent is zowel in de tijd als in reikwijdte beperkt. De geldigheid van een octrooi is in het algemeen 20 jaar, gerekend vanaf de aanvraagdatum. Sommige landen hanteren hierop echter uitzonderingen. De bescherming van een octrooi reikt bovendien niet direct verder dat het gebied waarin de officiële instantie (zoals de EOB of USPTO) actief is. Juist voor octrooien geldt daarom dat een actief beleid en beheer van dit type Intellectueel Eigendom essentieel is om de rechten ook in de toekomst te kunnen blijven exploiteren.

Met name in de medische wereld vormen octrooien/patenten het belangrijkste bedrijfskapitaal. Er wordt niet alleen substantieel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (Research & Development, R&D), maar ook in het zo lang mogelijk laten renderen van de uitvinding. In sommige landen bestaat juist voor de medische wereld (geneesmiddelen) de mogelijkheid om de initiële periode van 20 jaar met een periode van 5 jaar te verlengen. Immers, voor deze sector wordt het rendement van een octrooi veelal gebruikt om nieuwe innovaties te kunnen bekostigen. Nieuwe innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Kortom, het is enorm belangrijk om de rechten rondom octrooien goed vast te leggen en actief te beheren. Organisaties die de waarde van hun octrooien gebruiken om nieuwe innovaties te realiseren, moeten immers kunnen vertrouwen op een ongehinderd gebruik van het octrooi.

Meer weten over octrooien/patenten?

Wilt u meer weten over octrooien, de nieuwheid van uw vinding of over de bescherming van uw octrooi(en) in het algemeen? Of wilt u meer weten over onze kennis op het gebied van Life Sciences and Pharmaceuticals, Electronics and Physics of Mechanics and Processes dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen. Dit kan via het contactformulier rechts bovenaan deze pagina.