Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Voorwaarden Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN NOVAGRAAF

Download de voorwaarden

I. Algemene voorwaarden voor verlening van advies en tussenkomst

Artikel 1

Novagraaf is bevoegd om - indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht - bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

Artikel 2

Novagraaf zal zich inspannen de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels. Novagraaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit of samenhangt met de onjuistheid van de door opdrachtgever aan Novagraaf verstrekte gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) is een tekortkoming, die Novagraaf aanleiding kan geven de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van Novagraaf een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Novagraaf en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, is de aansprakelijkheid van Novagraaf voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met één -of meerdere - toerekenbare tekortkoming(en) van Novagraaf of die op enigerlei andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, beperkt tot het door de verzekeraar te dier zaken uitgekeerde bedrag. In het geval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering mocht overgaan, aanvaardt Novagraaf geen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van het aanpassen van drukwerk, internet sites, reputatieschade, kosten van depot, is uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Novagraaf of die van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 3

Ingeval van overmacht is Novagraaf gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Novagraaf is in geval van overmacht nimmer aansprakelijk voor schade. Onder overmacht wordt te dezen ondermeer verstaan: ziekte bij Novagraaf en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever. Novagraaf is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden, welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 4

Op alle tussen Novagraaf en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is gerechtigd van alle geschillen tussen Novagraaf en opdrachtgever kennis te nemen.

II. Aanvullende Voorwaarden voor Domeinnamen en E-Services

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Aanvullende voorwaarden voor domeinnamen en E-services ("Aanvullende Voorwaarden") zijn van toepassing op alle door een derde ("Opdrachtgever") aan Novagraaf Nederland B.V. ("Novagraaf") gevraagde offertes of verstrekte opdrachten betreffende de registratie van domeinnamen ("Domeinnamen") en alle elektronische dienstverlening en door Novagraaf verrichte elektronische diensten, inclusief alle overige diensten waarop Novagraaf deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing verklaart ("E-Services"). Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor verlening van Advies en Tussenkomst van Novagraaf ("Algemene Voorwaarden"), welke eveneens van toepassing zijn op Domeinnamen en E-Services.

1.2 Novagraaf is gerechtigd deze Aanvullende Voorwaarden tussentijds te wijzigen, in welk geval Novagraaf daarvan melding zal maken op haar website www.novagraaf.nl. Door van de diensten van Novagraaf gebruik te blijven maken na een wijziging van deze Aanvullende Voorwaarden stemt de Opdrachtgever met de toepasselijkheid van de wijziging in.

2. Domeinnamen en E-Services

2.1 Bij de uitvoering van haar diensten maakt Novagraaf gebruik van diensten van derden. De Opdrachtgever machtigt Novagraaf om, ingeval een door Novagraaf ingeschakelde derde, waaronder begrepen houders van voor derden toegankelijke registers, voorwaarden of andere regelgeving hanteert, de toepasselijkheid daarvan mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

2.2 De Opdrachtgever zal Novagraaf steeds tijdig en volledig voorzien van de door Novagraaf verzochte gegevens en informatie, bij gebreke waarvan Novagraaf de dienstverlening geheel of gedeeltelijk kan opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan beëindigen.

2.3 Alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, inclusief persoonsgegevens, kunnen door Novagraaf en door Novagraaf ingeschakelde derden waar ook ter wereld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden gebruikt. Indien daarvoor toestemming van een derde vereist is, draagt de Opdrachtgever er zorg voor en staat er voor in dat die toestemming gegeven is.

3. E-Portals - Abonnementen

3.1 Toegang tot E-Services door middel van elektronische portals ("E-Portals") is slechts toegestaan op basis van een door Novagraaf afgesloten overeenkomst ("Abonnement") met een Opdrachtgever ("Abonnee"). Toegang tot E-Portals is beperkt tot de door Novagraaf van tijd tot tijd aan te geven tijden en tot de tussen Novagraaf en de Abonnee overeengekomen onderdelen.

3.2 De Abonnee is er verantwoordelijk voor dat alle bij de E-Portals behorende toegangscodes en wachtwoorden slechts bekend zullen zijn bij, en alleen gebruikt zullen worden door, daartoe door de Abonnee geautoriseerde medewerkers en derden ("Geautoriseerde Gebruikers").

3.3 Novagraaf mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de Abonnee door middel van E-Portals aan Novagraaf gegeven instructies en de bevoegdheid daartoe van een Geautoriseerde Gebruiker.

3.4 De Abonnee en diens Geautoriseerde Gebruikers dragen zelf zorg voor de apparatuur en software die nodig is om van de E-Portals gebruik te kunnen maken in overeenstemming met van tijd tot tijd door Novagraaf uit te vaardigen gebruiks- en veiligheidsinstructies.

3.5 De Abonnee staat er voor in dat de Abonnee en diens Geautoriseerde Gebruikers (a) steeds alle op het Abonnement of de E-Portals van tijd tot tijd van toepassing zijnde voorwaarden, gebruiks- of veiligheidsinstructies zullen nakomen, (b) geen misbruik zullen maken van toegangscodes of wachtwoorden, (c) op geen enkele wijze het ongestoord en vertrouwelijk gebruik van E-Portals door andere Abonnees op welke wijze dan ook in gevaar zullen brengen, en (d) de E-Portals en de verkregen informatie en gegevens niet voor onwettig of onrechtmatig handelen, dan wel anderszins ongeoorloofde doeleinden, zullen gebruiken.

3.6 De Abonnee is verantwoordelijk voor ieder gebruik van E-Portals, een Abonnement of daarop betrekking hebbende gegevens en informatie door diens Geautoriseerde Gebruikers.

3.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hebben Abonnementen een eerste Abonnementsperiode van minimaal een jaar en worden daarna steeds stilzwijgend verlengd met een Abonnementsperiode van een jaar. Abonnementen kunnen zowel door Novagraaf als door de Abonnee schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de dan lopende Abonnementsperiode, met een opzegtermijn van één maand.

3.8 Abonnementsvergoedingen gelden voor een Abonnementsperiode en zijn voorafgaand aan een Abonnementsperiode geheel verschuldigd. Novagraaf is gerechtigd Abonnementsvergoedingen tijdens een lopende Abonnementsperiode te wijzigen, ingeval door Novagraaf ingeschakelde derden hun prijzen of door hen in rekening te brengen kosten tussentijds wijzigen. Novagraaf is steeds bevoegd om Abonnementsvergoedingen, prijzen en kosten vooraf in rekening te brengen.

4. Gebruik van door Novagraaf verstrekte gegevens en informatie

4.1 Door Novagraaf verstrekte gegevens en informatie zijn eigendom van Novagraaf, haar licentiegevers, geraadpleegde registers en andere derden, en worden beschermd door auteursrecht en andere rechten.

4.2 Ieder gebruik van verstrekte gegevens en informatie is tevens onderworpen aan door licentiegevers, geraadpleegde registers en andere derden aan Novagraaf gestelde beperkingen en voorwaarden. De Opdrachtgever erkent daaraan gebonden te zijn en zal deze beperkingen en voorwaarden tevens in acht (doen) nemen.

4.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novagraaf mogen verstrekte gegevens en informatie niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, verspreid, openbaar gemaakt of anderszins voor handelsdoeleinden worden gebruikt, met uitzondering van beperkte verveelvoudiging en verspreiding voor intern gebruik door (a) de Opdrachtgever binnen zijn organisatie of (b) door de Opdrachtgever aangewezen adviseurs voorzover vereist voor de advisering van de Opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Gelet op de aard van informatie-technologieën en daaraan inherente beperkingen en risico's kunnen E-Portals onbeschikbaar zijn of onderbroken worden. Novagraaf aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

5.2 Gelet op het aantal en de aard van de licentiegevers en geraadpleegde registers en bronnen voor gegevens en informatie en de elektronische verspreiding daarvan kunnen via E-Services verstrekte gegevens en informatie onjuist en onvolledig zijn. Deze informatie en gegevens worden door Novagraaf verstrekt "as is" en Novagraaf is niet aansprakelijk voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid daarvan.

5.3 De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor enige door de Opdrachtgever of diens Geautoriseerde Gebruikers genomen beslissing, of enig doen of nalaten dat plaatsvindt, vertrouwend op de juistheid of volledigheid van verstrekte informatie en gegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Novagraaf voor enige daarmee verband houdende vordering, aansprakelijkheid of schade van de Opdrachtgever, diens Geautoriseerd Gebruikers of derden.

5.4 In aanvulling op het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is iedere aansprakelijk van Novagraaf ter zake van E-Portals beperkt tot maximaal het bedrag van de Abonnementsvergoeding voor de Abonnementsperiode waarin de schade is veroorzaakt.

5.5 Indien en voorzover enige ingevolge deze Aanvullende Voorwaarden toepasselijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet in overeenstemming is met toepasselijk recht, zal deze van rechtswege worden vervangen door de door het toepasselijke recht toegestane voor Novagraaf meest gunstige beperking of uitsluiting.

6. Registrant Rights and Responsibilities

This document provides some "plain language" summarization of terms related to Registrant Rights and Responsibilities as set out in the Registrar Accreditation Agreement (RAA), for posting on Registrar websites. While some of the terms included here do not specifically refer to registrants, those terms are included because of the potential import to understanding registrar/registrant relations.

Click here to read the complete article.