Belgium - Algemene Voorwaarden

I. ALGEMEEN 

De algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”)  beheersen de contractuele relatie tussen de NV Novagraaf Belgium, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 187, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.258.101 (hierna "Novagraaf") en de opdrachtgever die gebruik maakt van haar diensten (hierna de "OG"). Deze versie van de Algemene Voorwaarden annuleert en vervangt alle voorgaande versies.

Novagraaf verleent advies, bijstand en vertegenwoordiging bij het verkrijgen, beheren en afdwingen van de intellectuele eigendomsrechten-portfolio van de OG (hierna “de Diensten”).

Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk met het voorafgaand, schriftelijk akkoord van Novagraaf. Als de OG haar eigen bestelbon of een ander document gebruikt om beroep te doen op de Diensten van Novagraaf, wordt dit document alleen voor het gemak gebruikt en bevestigt het de onvoorwaardelijke instemming van de OG met deze Algemene Voorwaarden. Tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden in de bestelbon van de OG, in haar algemene voorwaarden of in enig ander document dat wordt gebruikt om een aanbod van Novagraaf te aanvaarden, worden uitdrukkelijk afgewezen door Novagraaf.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden door Novagraaf middels voorafgaande mededeling aan de OG via welk medium ook (per post of per e-mail, via de website, …). Het verder zetten van de samenwerking met Novagraaf na wijziging van de algemene voorwaarden houdt het akkoord van de OG in met de wijziging. 

De Partijen komen overeen dat hun contractuele relatie steunt op het wederzijds vertrouwen en dat elke Partij de overeenkomst of samenwerking steeds éénzijdig kan beëindigen met een schriftelijke kennisgeving. In dit geval zal Novagraaf de OG factureren voor de geleverde Diensten en de gemaakte kosten tot de datum van beëindiging. Indien geen reden wordt opgegeven, kan de Partij die van de beëindiging in kennis wordt gesteld de andere partij om meer uitleg vragen en heeft zij het recht de reden(en) van de OG te ontvangen. Bij beëindiging van de samenwerking, heeft Novagraaf het recht om de verlening van Diensten in lopende projecten op te schorten en om de nieuwe dienstenverstrekker te informeren of er openstaande facturen bestaan op naam van de OG.

II. UITVOERING VAN DE PRESTATIES

Novagraaf verbindt er zich toe haar taken te goeder trouw te volbrengen, met de nodige voorzichtigheid, ijver en vertrouwelijkheid. 

De OG geeft Novagraaf de toestemming om beroep te doen op andere dienstverleners, zowel in binnen- als in buitenland, waarvan de kosten mogen worden doorgerekend aan de OG. De OG staat toe dat Novagraaf in naam en voor rekening van de OG de algemene voorwaarden van deze derden aanvaardt, inclusief deze inzake het gebruik van databanken.

Met het oog op een optimale communicatie tussen de Partijen wijst de OG een contactpersoon aan die haar vertegenwoordigt in het kader van de uitvoering van het contract. Kennisgevingen aan deze contactpersoon worden geacht geldig te zijn gericht aan de OG.

De OG zal steeds tijdig, volledig en correct alle door Novagraaf gevraagde informatie verstrekken. Bij gebrek hieraan mag Novagraaf de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen.

Novagraaf is niet aansprakelijk voor enige schade die de OG zou lijden, direct of indirect, als gevolg van een dergelijke opschorting of beëindiging.

Novagraaf zal de OG alle documenten voorleggen die dienen te worden ondertekend. De OG zal alle nodige documenten teruggeven aan Novagraaf, ondertekend, vóór de termijn opgegeven door Novagraaf. Novagraaf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van de OG die een direct of indirect gevolg is van het niet-respecteren van de termijn opgegeven door Novagraaf. Hetzelfde geldt voor elke communicatie, verzonden door Novagraaf naar het laatst bekende adres van de OG indien de OG Novagraaf niet tijdig informeerde van zijn adreswijziging.

Novagraaf is attent en voorzichtig om elke situatie te vermijden die kan leiden tot een belangenconflict. Daarom weerhoudt Novagraaf zich ervan om opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen te adviseren, bijvoorbeeld met betrekking tot onderzoeken naar oudere rechten, tenzij alle betrokken Partijen hiervoor hun goedkeuring gaven. Dit belet Novagraaf niet om administratieve handelingen te stellen (bijvoorbeeld het verrichten van merkaanvragen) of adviserende diensten te verlenen aan concurrerende bedrijven die geen belangenconflict inhouden.

Alle gegevens die Novagraaf meedeelt zijn en blijven eigendom van Novagraaf, haar licentieverleners, registers en/of andere dienstverleners. Zij mogen slechts worden gebruikt door: (a) de OG binnen haar organisatie of (b) de dienstverleners aangesteld door de OG voor zover als nodig voor het verstrekken van hun adviezen.

Elk gebruik van gegevens verstrekt door Novagraaf valt desgevallend onder de algemene voorwaarden van de licentieverleners, registers en andere dienstverleners. De OG erkent hierdoor te zijn verbonden en zal erop toezien dat ze worden nageleefd.

III. BETALINGSVOORWAARDEN

De Diensten worden aan de OG gefactureerd op basis van de vastgestelde tarieven en/of uurlonen van Novagraaf voor de specifieke Dienst. Het uurloon varieert afhankelijk van de capaciteit en ervaring van de personen die de Diensten leveren. Tenzij expliciet anders vermeld, behoudt Novagraaf zich het recht de vastgestelde tarieven en uurlonen te allen tijde aan te passen om welke geldige reden dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, gestegen kosten. De diensten van derden en professionals ingeroepen door Novagraaf (bv. buitenlandse correspondenten en agenten) zijn niet inbegrepen in de kosten van Novagraaf. 

Novagraaf is gerechtigd om op elk moment facturen op te stellen voor haar Diensten en zal, tenzij anders overeengekomen, niet verplicht zijn facturen met een bepaalde frequentie en/of op een bepaald vastgesteld tijdstip in de maand of het jaar op te stellen. 

De facturen van Novagraaf zijn contant betaalbaar en worden beschouwd als definitief aanvaard door de OG indien er niet binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum een schriftelijke klacht is ingediend. Elk openstaand bedrag zal worden verhoogd met een interest van 10% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR, vanaf de 30ste dag volgend op de factuurdatum, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door Novagraaf.

In geval van laattijdige of onvolledige betaling, behoudt Novagraaf zich ook het recht voor de uitvoering van haar prestaties op te schorten, vanaf de 30ste dag volgend op de factuurdatum en zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij alle risico’s en gevolgen voor de OG zijn. Novagraaf heeft eveneens het recht voorafgaande betaling te vragen aan de OG voor toekomstige Diensten.

Indien Novagraaf beroep doet op derden in het kader van de opdracht, zal de OG verantwoordelijk zijn voor de betaling van de facturen van deze derden.

In geval van overlijden, faillissement, ontbinding of andere situatie die de solvabiliteit van de OG in gevaar brengt, zal Novagraaf het recht hebben alle verschuldigde sommen onmiddellijk volledig te laten betalen, zelfs voor de vervaldatum, of betalingsgaranties te vragen (garanties die door Novagraaf dienen te worden goedgekeurd), zonder afbreuk te doen aan het recht van Novagraaf om de overeenkomst of samenwerking met de OG op te schorten of te beëindigen.

IV. AANSPRAKELIJKHEID

Novagraaf zal haar verbintenissen zo goed als mogelijk uitvoeren, in overeenstemming met de gedragsregels en normen van het beroep. 

De OG erkent dat de activiteiten van Novagraaf berusten op adviesverstrekking, met subjectieve beoordelingselementen. Bijgevolg is Novagraaf slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De aansprakelijkheid van de Partijen is beperkt tot de vergoeding van directe schade in verband met de bij de uitvoering van het contract begane fout, met uitsluiting van indirecte schade zoals winstderving, reputatieschade, aanpassing van brochures en/of websites.

Elke partij zal trachten iedere schade zoveel als mogelijk te beperken.

Voorts is geen van de Partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van door de andere partij verstrekte onvolledige, foutieve of laattijdige informatie.

Geen van de Partijen is aansprakelijk indien de uitvoering van haar verplichtingen wordt verhinderd of vertraagd door overmacht. De door de overmacht getroffen partij stelt de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en neemt redelijke maatregelen om de gevolgen ervan te beperken. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, kan elke partij het contract zonder opzegtermijn of schadevergoeding beëindigen.

In het geval dat een partij aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (i) het bedrag dat daadwerkelijk door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd, en (ii) het bedrag dat door Novagraaf in het betreffende dossier aan de OG is gefactureerd gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid van de verantwoordelijke partij of van haar vertegenwoordigers, noch indien de toepasselijke wetgeving zo’n beperking uitsluit.

Indien zou blijken dat enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, wettelijk niet geldig is, zal deze van rechtswege worden vervangen door een bepaling die de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid toelaat op de ruimste, door het toepasselijke recht toegestane wijze.

V. PERSOONSGEGEVENS

Novagraaf respecteert de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens overgemaakt door de OG worden door Novagraaf verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de OG en voor marketingdoeleinden. Deze informatie omvat de naam, het adres, het e-mailadres, evenals alle andere gegevens die de OG aan Novagraaf overmaakt. De OG garandeert dat hij de toestemming heeft bekomen van de betrokken personen voor de verwerking van hun persoonsgegevens door Novagraaf overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. 

De persoonsgegevens mogen door Novagraaf worden overgemaakt aan derden die diensten verlenen voor Novagraaf (registers, andere gemachtigden,…), en dit overal ter wereld, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst afgesloten met de OG. 

De OG heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die hem betreffen, het recht tot verbetering en, in bepaalde gevallen, het recht tot bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiervoor kan de OG per e-mail op het adres tm@novagraaf.com contact opnemen met Novagraaf, mits voorlegging van bewijs van identiteit.

Voor het overige is het privacybeleid van Novagraaf van toepassing en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

VI. SLOTBEPALINGEN

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, zal deze nietigheid geen invloed hebben op de andere bepalingen die integraal van toepassing blijven. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen zo dicht mogelijk benadert.

Het feit dat Novagraaf zich op een bepaald moment niet beroept op één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden betekent niet dat Novagraaf hiervan afstand doet en zich hierop later niet meer kan beroepen. 

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2023.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.