H2O+ niet geschikt als merk

Door Frouke Hekker,

De aanvraag tot merkregistratie van het teken ‘H2O+’ is terecht geweigerd door het EU-merkenbureau, zo besliste het Gerecht EU op 27 november 2018. Het aangevraagde teken is, aldus het Gerecht EU, onvoldoende onderscheidend en is daarom ongeschikt om als merk te kunnen worden geregistreerd. Novagraaf’s Frouke Hekker licht dit geschil toe.

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie, vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en dat het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen. Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat het teken in staat moet zijn om de waar of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.

Uitzondering: inburgering

Indien een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, kan het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen wanneer het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en/of intensief gebruik  grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, kan fungeren. Voor het aantonen van inburgering gelden hoge eisen.

Water+

De uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (“Gerecht EU”) van 27 november vorig jaar betreft de merkaanvraag die in oktober 2016 door de Amerikaanse onderneming H2O Plus LLC werd ingediend voor het beeldteken:

H2O+

H2O Plus LLC verzocht, door middel van een territoriale uitbreiding van haar internationale registratie, bescherming in de Europese Unie voor waren in klasse 3 en 5: (onder meer) cosmetica, zonnebrandcrèmes en verzorgingsproducten tegen acne. 

De onderzoeker van het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom weigerde de aanvraag vanwege onvoldoende onderscheidend vermogen. In beroep oordeelde de Kamer van Beroep van diezelfde instantie hetzelfde. Hierop ging H2O Plus LLC in hoger beroep bij het Gerecht EU, maar zonder succes.

Het Gerecht EU bestempelt het teken eveneens als onvoldoende onderscheidend voor het relevante publiek (in het onderhavige geval EU-consument van consumentenproducten). Met de Kamer van Beroep is het Gerecht EU van oordeel dat het relevante publiek het betreffende teken moeiteloos opvat als de chemische formule voor water (H2O) gecombineerd met het wiskundige teken '+'; twee banale en alledaagse symbolen, die aldus gemakkelijk herkenbaar zijn en daarom onderscheidend vermogen ontberen.

Het argument van H20 Plus LLC dat het element ‘+’ niet als plusteken gezien moet worden, maar als de horizontale weergave van het Venus-symbool, wordt verworpen omdat het relevante publiek dat niet op die wijze zal percipiëren. Vrij vertaald stelt het Gerecht EU:  “hoewel het Venus-symbool algemeen bekend is en algemeen wordt gebruikt in astrologie, astronomie (…) is dit teken horizontaal gereproduceerd en daarmee weergegeven in een vorm die ongebruikelijk of zelfs onbekend is, waardoor het relevante publiek dit niet als zodanig zal waarnemen, met name wanneer het element deel uitmaakt van de algemeen bekende formule van water, namelijk H2O.”

Kortom: met dit oordeel houdt het Gerecht EU de weigering van de registratie van het teken als merk in stand en kan H2O Plus LLC haar internationale registratie niet uitbreiden naar de EU.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.