Monogram ‘LV’ kan ook los van het ‘Monogram Canvas’ een bekend merk zijn

Louis Vuitton is een grote naam in de fashionindustrie en brengt vooral tassen, koffers, accessoires en kleding op de markt. Hierbij wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van het wereldberoemde Monogram Canvas design. Dit design bevat diverse elementen, waaronder het monogram LV dat is geregistreerd als Uniemerk. Onlangs is er uitspraak gedaan in een kwestie tussen Louis Vuitton en LV POWER ENERGY DRINK. Centrale vraag in het onderhavig geschil was in hoeverre het monogram LV, los van het Monogram Canvas, een bekend merk is en dat op grond daarvan kan worden opgetreden tegen het gebruik van overeenstemmende monogrammen voor niet soortgelijke producten en diensten.

Overeenstemmende merken

Bij de beoordeling of sprake is van overeenstemming tussen twee merken, moet gekeken worden naar de kans dat het relevante publiek de betreffende merken met elkaar zal verwarren. Verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de in het geschil zijnde merken. Bij deze toets worden vooral de dominante en onderscheidende elementen van de merken betrokken.

Bekende merken

Merkhouders van bekende merken hebben meer mogelijkheden om op te treden tegen het gebruik van overeenstemmende merken. Daar waar merkhouders in beginsel alleen kunnen optreden tegen overeenstemmende merken die voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten worden gebruikt, waardoor er verwarring kan ontstaan bij het publiek, kan de houder van een bekend merk op grond van artikel 8 lid 5 Uniemerkenverordening ook optreden tegen het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat is geregistreerd voor andere producten of diensten dan waarvoor het oudere merk is geregistreerd. Dit om te voorkomen dat de gebruiker van het jongere merk aanhaakt bij de reputatie van het oudere merk en op die manier ongerechtvaardigd voordeel haalt uit, of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Maar wanneer wordt een merk als bekend aangemerkt en heeft het dus een ruimere beschermingsomvang? Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) is er sprake van een bekend merk wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden producten of diensten bestemd zijn. Bij de beoordeling dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking genomente worden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan.

De zaak in kwestie: LV vs. LV POWER ENERGY DRINK

Louis Vuitton is sinds 11 november 1997 houder van het volgende beeldmerk (afbeelding links) dat is geregistreerd voor producten in de klassen 18 en 25. Dit merk wordt in de praktijk vaak gebruikt op het ‘Monogram Canvas’ (afbeelding rechts):

LV Monogram

Bee-Fee Group is sinds 22 oktober 2014 houder van onderstaand merk dat is geregistreerd voor producten in de klassen 32, 35 en 43:
LV POWER ENERGY DRINK

Louis Vuitton is van mening dat beide merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen en stelde een vordering tot nietigverklaring in bij het EU merkenbureau (hierna: EUIPO). Daarbij deed zij tevens beroep op de bekendheid van het monogram LV als beeldmerk.

In eerste instantie stelde de nietigheidsafdeling van EUIPO terecht vast dat de producten en diensten waarvoor beide merken zijn geregistreerd niet soortgelijk of complementair zijn. LV POWER ENERGY DRINK is geregistreerd voor energydranken en frisdranken, en voor verkoop en horecadiensten die zijn gerelateerd aan desbetreffende drankjes. Dit terwijl de beschermingsomvang van het merk Louis Vuitton in beginsel beperkt is tot tassen en andere modeartikelen alsmede producten en diensten die daar soortgelijk aan zijn. Daarnaast is de mate van overeenstemming tussen de merken naar de mening van de nietigheidsafdeling van EUIPO erg laag als gevolg van de toevoeging ‘Power Energy Drink’ in het conflicterende merk. Zij was dan ook van mening dat geen sprake is van verwarringsgevaar en dat de merken naast elkaar zouden moeten kunnen bestaan.

De Kamer van Beroep ging mee in de overwegingen van de nietigheidsafdeling. Hieraan voegde zij toe dat het gebruik van het beeldmerk LV POWER ENERGY DRINK voor de producten en diensten waarvoor het merk is geregistreerd, geen oneerlijk voordeel oplevert of nadelig is voor het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk van Louis Vuitton. Het beroep op de bekendheid van het Louis Vuitton merk werd niet gehonoreerd.

Louis Vuitton liet het hier niet bij zitten en stapte naar het Gerecht EU. Aldaar werd een eerste stap naar het gewenste resultaat gezet. Allereerst is het gerecht van mening dat de toevoeging ‘Power Energy Drink’ niet afdoet aan de overeenstemmende totaalindruk. De gestileerde letters LV vormen namelijk het dominante gedeelte van het merk en die stemmen overeen met het oudere merk van Louis Vuitton. Het Gerecht komt tevens tot de conclusie dat de nietigheidsafdeling en de Kamer van Beroep de toets betreffende de bekendheid van het Louis Vuitton merk niet juist hebben toegepast. Zo zouden de ingediende documenten volgens hen geen blijk geven van het feit dat het oudere merk bekend is, omdat het altijd in combinatie wordt gebruikt met het Monogram Canvas. Het oudere merk kan echter wel degelijk los worden gezien van het Monogram Canvas. Het monogram LV is het dominante gedeelte van het Monogram Canvas en wordt ook apart gebruikt, wat tevens de reden is geweest dat Louis Vuitton het monogram als Uniemerk heeft geregistreerd.

Het Gerecht komt op grond van het bovenstaande tot de conclusie dat de Kamer van Beroep de bekendheid van het oudere merk opnieuw dient te beoordelen aan de hand van de ingediende documenten en artikel 8 lid 5 Uniemerkenverordening alsnog naar behoren dient toe te passen. Dat artikel voorziet namelijk expliciet in de mogelijkheid om een beroep te doen op de bekendheid van een merk wanneer de producten of diensten niet soortgelijk zijn, en om op grond daarvan de nietigheid van een jonger overeenstemmend merk in te roepen.

Deze zaak laat zien dat het van groot belang is om de juiste stellingen te formuleren en in een procedure de juiste stukken te overleggen. Onze consultants zijn expert op dit gebied en weten welke stappen genomen moeten worden in een procedure.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.