Begrip ‘conceptuele overeenstemming’ geduid in Carnilove versus Meatlove

Merkhouders met oudere rechten kunnen zich op grond van visuele, auditieve en/of conceptuele overeenstemming verzetten tegen de registratie van verwarringwekkend overeenstemmende merken. Maar wat wordt bedoeld met conceptuele overeenstemming en hoe wordt deze vastgesteld? Het recente arrest van het Gerecht van de Europese Unie in het geschil tussen 'Carnilove' en 'Meatlove' geeft enkele antwoorden. Louise van de Mortel geeft uitleg.

De houder van het oudere Uniemerk Carnilove heeft bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van het Uniemerk Meatlove. De merken zouden visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen, waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring zou kunnen ontstaan.

De Oppositieafdeling van het Europese merkenbureau EUIPO wees de oppositie toe, omdat het de merken conceptueel identiek en visueel en auditief overeenstemmend achtte. EUIPO’s Kamer van Beroep heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie in haar geheel afgewezen. Opvallend is dat de Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat het niet mogelijk was om de betrokken merken begripsmatig te vergelijken. In zijn arrest van 3 oktober 2019 concludeert het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) dat, indien de Kamer van Beroep correct had onderzocht of de merken conceptueel overeenstemmen, niet kan worden uitgesloten dat zij gevaar voor verwarring tussen de merken zou hebben vastgesteld. Daarom vernietigt het Gerecht de beslissing van de Kamer van Beroep.

Merken vergelijken

Het gevaar voor verwarring is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de overeenstemming van merken. Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken producten en/of diensten. De beoordeling is gebaseerd op de algemene indruk die door de merken wordt gewekt, waarbij met name rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk. Een geringe soortgelijkheid tussen de producten of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.

Vergelijking van de producten en diensten

Het oudere Uniemerk Carnilove werd geregistreerd voor producten in de klassen 5 ‘Vitamin and mineral supplements for pets’ en 31 ‘Dry, semi-moist, wet complete and complementary pet food; pet treats’. Het merk Meatlove werd gedeponeerd voor producten in de klasse 31 ‘Foodstuffs and fodder for animals’ en diensten in de klasse 35 ‘Retail services in relation to fodder for animals; retail services in relation to dietary supplements; wholesale services in relation to dietary supplements; wholesale services in relation to fodder for animals’.

De Kamer van Beroep en het Gerecht stellen vast dat de betrokken producten van klasse 31 in registratie en aanvraag identiek zijn. Bovendien oordeelt het Gerecht dat de Kamer van Beroep terecht heeft geoordeeld dat de aangevraagde producten en diensten in klasse 35 in gemiddelde mate soortgelijk zijn.

Relevant publiek

De producten zijn hoofdzakelijk bestemd voor het grote publiek, in dit geval de eigenaren van dieren, zowel recreatief als professioneel gehouden. Het Gerecht en de Kamer van Beroep hebben geoordeeld dat de aandacht van het relevante publiek varieert van gemiddeld tot hoog en dat het relevante publiek dat van de Europese Unie als geheel is, aangezien het oudere merk een Uniemerk betreft.

Visuele en auditieve overeenstemming

Het Gerecht stelt dat de Kamer van Beroep de visuele en auditieve overeenstemming juist heeft onderzocht. Aangezien de tekens verschillend beginnen met de woordelementen ‘meat’ in het aangevraagde merk en ‘carni’ in het oudere merk en gelet op het feit dat het relevante publiek doorgaans meer aandacht heeft voor het eerste deel van woorden, kan de visuele overeenstemming tussen de betrokken tekens als gevolg van het gemeenschappelijke woordelement ‘love’ en de overeenstemmende lengte van de tekens, zoals de Kamer van Beroep uiteindelijk heeft geoordeeld, slechts in geringe mate als overeenstemmend worden aangemerkt. De Kamer van Beroep heeft volgens het Gerecht ook terecht geoordeeld dat er slechts een geringe auditieve overeenstemming tussen de respectieve merken bestaat, door het verschil in uitspraak. Daarnaast bestaat het element 'meat' uit slechts één lettergreep en 'carni' uit twee lettergrepen.

Conceptuele overeenstemming

Bij de beoordeling van de conceptuele overeenstemming is van belang of het jongere merk een identieke of overeenstemmende betekenis heeft als het oudere merk. Het spreekt voor zich dat dit het geval kan zijn wanneer het gaat om merken met dezelfde taalkundige betekenis, bijvoorbeeld woordmerken met dezelfde betekenis in een andere taal. Ook kunnen woorden eenzelfde beeld oproepen.

Conceptuele overeenstemming in Carnilove versus Meatlove

Volgens het Gerecht heeft de Kamer van Beroep de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens onjuist beoordeeld.

De Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat een merk slechts in verschillende woordelementen zal worden opgesplitst indien het woordelement waaruit het overige woordelement van dat teken bestaat, zelf een specifieke betekenis suggereert of woorden bevat die het relevante publiek kent. Het Gerecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek dat te maken heeft met een elementair woordelement als ‘love’, dat in de gehele Europese Unie gemakkelijk te begrijpen is, het betrokken merk in twee delen zal opsplitsen, namelijk het ene deel, dat overeenkomt met een woord dat het als een alledaags woord verstaat, en het andere deel, dat bestaat uit het overige deel van het betrokken teken. Bijgevolg zal het relevante publiek het eerdere merk inderdaad in twee woorden opsplitsen: ‘carni’ en ‘love’.

De Kamer van Beroep was van oordeel dat de merken niet begripsmatig konden worden vergeleken, aangezien het oudere merk Carnilove in zijn geheel geen betekenis had. Zij stelde vast dat zelfs als het relevante publiek het woordelement 'love' zou herkennen, het de merken nog steeds als conceptueel verschillend zou opvatten. Carnilove verwijst immers naar 'love of carni(vores)' en Meatlove verwijst naar 'love of meat', aldus de Kamer van Beroep. Het Gerecht oordeelde dat indien dit, althans voor het Engelstalige publiek, het geval zou zijn, een zekere conceptuele gelijkenis bestaat. Beide woorden verwijzen naar een gevoel van genegenheid voor iets dat verband houdt met vlees, alhoewel dit als een geringe conceptuele overeenstemming dient te worden gezien.

Een taalkwestie

De Kamer van Beroep heeft geen andere betekenissen van het woordelement ‘carni’ onderzocht. In het ingestelde beroep benadrukt verzoekster dat het woord 'carne' of zelfs ‘carni’ in een aantal Romaanse talen ‘meat’ betekent. Voor het Gerecht voert zij terecht aan, enerzijds, dat het woordelement ‘carni’ overeenkomt met het meervoud van het woord ‘meat’ in het Italiaans en, anderzijds, dat het sterk lijkt op het woord 'carne', dat in het Spaans ‘meat’ betekent. Door deze betekenis van het woordelement ‘carni’ voor het Italiaans- en/of Spaanstalige publiek niet te analyseren, is de Kamer van Beroep voorbijgegaan aan een mogelijk relevante factor in de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming. Bovendien had de Kamer van Beroep moeten onderzoeken of het Italiaanse of Spaanstalige publiek de betekenis van het woordelement ‘meat’ heeft begrepen. Zoals de verzoekster stelt, is ‘meat’ een term die deel uitmaakt van de Engelse basiswoordenschat en die dus bij de consumenten in de gehele Europese Unie, ook bij het Italiaans- en Spaanstalige publiek, algemeen bekend is. In dat geval zou moeten worden aangenomen dat de betrokken tekens in hoge mate begripsmatig overeenstemmen.

Beslissing Gerecht van de Europese Unie

Het Gerecht concludeert dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het oudere teken niet door het relevante publiek kan worden opgesplitst en dat er geen begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken bestond voor het Engelstalige publiek. In de tweede plaats heeft de Kamer van Beroep ten onrechte niet de begripsmatige overeenstemming voor het Italiaans- of Spaanstalige publiek beoordeeld. Indien de Kamer van Beroep correct had onderzocht of de betrokken merken begripsmatig overeenstemmen, met name voor het Italiaans- en Spaanstalige publiek, kan niet worden uitgesloten dat zij in casu wel verwarringsgevaar zou hebben vastgesteld. De bestreden beslissing wordt daarom nietig verklaard.

Advies

Deze zaak laat zien dat voor de beoordeling of sprake is van begripsmatige overeenstemming, het relevante publiek essentieel is. Voor Uniemerken moet naast de Engelse taal, ook andere Unietalen worden meegenomen in de beoordeling.

Wilt u meer informatie over merkbescherming of advies met betrekking tot (het oppositie instellen tegen) nieuwe merkaanvragen die mogelijk verwarring wekken met uw merk? Neem gerust contact op met onze consultants via de onderstaande button.

Louise van de Mortel werkt voor het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam

Insights liés

Actualités et avis

"sanofi.sucks" : illustration d’un détournement de la liberté d’expression

Loin d’être absolu, le monopôle conféré par la marque voit ses effets cesser lorsque son usage par un tiers sort de la sphère commerciale. En effet, lorsqu’une marque est critiquée, parodiée ou encore utilisée à des fins informatives, il n’y a pas d’atteinte à sa fonction d’identification d’origine. Le consommateur est censé savoir que l’auteur de la critique ou de la parodie n’est pas le titulaire de la marque lui-même.

Par Sigolène Pellet,
"sanofi.sucks" : illustration d’un détournement de la liberté d’expression
Actualités et avis

Quelques actualités Chinoises en matière de marques

Carole vous alerte sur l’importance de déposer au plus tôt les translitérations chinoises de vos marques à travers l’exemple New Balance et vous communique une application intéressante de la loi nouvelle concernant les dommages et intérêts. Carole assure la protection et la défense des actifs immatériels par le biais du droit des marques, des dessins et modèles, des noms de domaine et du droit d'auteur auprès de grands noms, de PME dans des domaines d’activité variés, et de correspondants asiatiques en France et en Europe.

Par Carole Roger,
Quelques actualités Chinoises en matière de marques
Actualités et avis

A l’affiche : les premières sorties de décisions de l’INPI en matière d’action en invalidation de marque

Si les cinémas français restent malheureusement fermés en ces temps difficiles (en espérant que le rideau se rouvre bientôt), les premières décisions sur demandes en nullité ou en déchéance pour non-usage de l’INPI sont de plus en plus nombreuses à l’affiche.

Par Pierre Coppin,
A l’affiche : les premières sorties de décisions de l’INPI en matière d’action en invalidation de marque

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.