Nog steeds geen geldig merk voor ‘perfecte’ energiereep

Par Frouke Hekker,

Eind 2018 schreven wij over de beslissing van het Gerecht EU waarin werd geoordeeld dat het teken ‘PERFECT BAR’ te beschrijvend en onvoldoende onderscheidend is om als merk te kunnen worden ingeschreven. Ondanks dat deze beslissing geheel in lijn was met jurisprudentie over het vereiste van onderscheidend vermogen, procedeerde de aanvrager verder en is over deze zaak wederom een beslissing van het Gerecht EU verschenen.

Merkenrechtelijke vereisten

Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie, vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de betrokken autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen. Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat het teken in staat moet zijn om de waar of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.

PERFECT BAR

In de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (“Gerecht EU”) van 11 juni jongstleden en de eerdere beslissing van 8 november 2018 gaat het om de merkaanvragen die in april 2016 door de Amerikaanse onderneming Perfect Bar LLC werden ingediend voor het woordmerk ‘PERFECT BAR’ en het gecombineerde woord-/ beeldmerk:

 Perfect bar logo

Perfect Bar LLC verzocht bescherming voor waren in klasse 5, namelijk voor verschillende nutritionele voedingswaren zoals energierepen en voedingssupplementen.  

Het Gerecht EU bestempelde in haar eerdere beslissing de tekens als beschrijvend en onvoldoende onderscheidend voor het relevante publiek (de Engelstalige consument) en beargumenteerde dat er geen enkele cognitieve inspanning wordt gevergd van het relevante publiek om de betekenis van de betrokken tekens te begrijpen. Ten aanzien van het hierboven getoonde woord-/beeldmerk overwoog het Gerecht EU dat het bestaat uit standaard grafische elementen die door het publiek puur als decoratief worden opgevat. Bovendien onderstreept de vorm van het teken de betekenis van het woordelement ‘bar’.

Wat ons betreft een begrijpelijk oordeel in lijn met de heersende leer en uitvoerig en helder beargumenteerd. De merkaanvrager legde zich echter niet neer bij het oordeel. Omdat destijds de aanvraag op één punt niet werd geweigerd en werd terugverwezen naar het EU merkenbureau, kreeg de merkaanvrager de mogelijkheid nogmaals tot aan het Gerecht EU te procederen.

Ditmaal stelde de merkaanvrager dat het Gerecht EU had terugverwezen omdat het eerdere oordeel onjuist was, terwijl het EU merkenbureau dit later parafraseerde als dat het Gerecht EU had gesteld dat de beslissing deels gebrekkig was gemotiveerd. Dit verschil in interpretatie mag de merkaanvrager echter niet baten. Ook nu oordeelt het Gerecht EU in nadeel van de merkaanvrager, waarmee de juridische procedure nu definitief tot een einde is gekomen.

Laatste mogelijkheid?

Er rest nog een laatste mogelijkheid voor PERFECT BAR: immers, in het merkenrecht geldt dat wanneer een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen wanneer het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en/of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, is gaan fungeren.

Vragen?

Onze consultants staan voor u klaar indien u advies wenst inzake de registreerbaarheid en beschermingsomvang van uw merken. Ook kunnen wij u adviseren over uw kansen in een juridische procedure mocht u met een weigering of een doorhalingsactie geconfronteerd worden.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.

Insights liés

Webinars

Brexit et PI – Préparer vos marques et vos dessins ou modèles pour la fin de la période de transition

La période de transition du Brexit devant officiellement prendre fin le 31 décembre 2020, le délai est alors fixé pour que les entreprises puissent préparer efficacement leur portefeuille de Propriété Intellectuelle. L'échéance approchant à grands pas, que doivent faire les professionnels de la Propriété Intellectuelle et les titulaires de marques pour minimiser les risques commerciaux et se mettre dans la meilleure position possible pour gérer leurs portefeuilles ?

Brexit et PI – Préparer vos marques et vos dessins ou modèles pour la fin de la période de transition
Actualités et avis

Le « design » du vélo pliant de Brompton pourrait être protégé pour une « éternité »

Les industriels et les entrepreneurs sont nombreux à éprouver la brièveté de cette protection « temporaire » par le brevet qui n’est que de 20 ans, alors que le développement, la mise au point et l’industrialisation du produit nécessitent de nombreuses années auxquelles se rajoute souvent le temps nécessaire à sa mise sur le marché.

Par Philippe Kohn,
Le « design » du vélo pliant de Brompton pourrait être protégé pour une « éternité »

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.